Slider

Update!!

ประชาสัมพันธ์

ด้วยการแพร่ระบาดของไวรัส ...
เอกสารแนบ 1. ประกาศมหาวิท ...
ประกาศมหาวิทยาลัยตัวเต็ม
ประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ...

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

เอกสารแนบ 1. ประกาศมหาวิท ...
ประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ...
ประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ...
         ตามที่มหาวิทยาลั ...
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกเปิดรั ...

ข่าวสารบัณฑิตศึกษา

เอกสารแนบ 1. ประกาศมหาวิท ...
ประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ...
**หากสิ้นสุดระยะเวลาและยั ...