สนใจเข้าศึกษาต่อ

ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือจะสำเร็จการศึกษาก่อนเริ่มปีการศึกษาถัดไป(ก่อนเปิดภาเรียน)
2. หรือเป็นผู้สำเร็วจการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือจะสำเร็จการศึกษาก่อนเริ่มปีการศึกษาถัดไป
3. คุณสมัติอื่น ๆ ตามสาขาวิชาที่สมัคร สามารถปรึกษากับทางผู้รับสมัครได้โดยตรง หรือ โทร 055303411  หรือทางหน้าเพจของเฟจบุ๊คมหาวิทยาลัยพิษณุโลก
4. ผู้สำเร็จการศึกษาอื่นๆหรือเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สามารถติดต่อมหาวิทยาลัยเพื่อขอคำปรึกษาในการเข้าศึกษาได้ทุกวันทำการ

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครจำนวน 4 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครจำนวน 4 ชุด
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาจำนวน 4 ชุด
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของมารดาจำนวน 4 ชุด
6. สำเนาบัตรประจำตัวผู้ปกครอง(กรณีไม่ได้อยู่กับบิดาหรือมารดา)จำนวน 4 ชุด
7. สำเนาใบแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์จำนวน 4 ชุด หรือ
8. สำเนาใบแสดงผลการเรียนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายจำนวน 1 ชุด โดยให้นำสำเนาใยแสดงผลการเรียนแบับสมบูรณ์จำนวน 4 ชุดมาส่งในวันปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษา

รายชื่อหลักสูตร

 1. หลักสูตรนิติศาสตรบันฑิต (คณะนิติศาสตร์)
 2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว(คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์)
 3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(คณะรัฐประศาสนศาสตร์)
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
 5. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)
 6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)
 7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)
 8. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)
 9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)

ประกาศนียบัตรบัญฑิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

คุณสมบัติประจำปีการศึกษา 2563
1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ได้รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ซึ่งยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู
2 ต้องเป็นผู้ปฏิบัติการสอนอยู่ในสถานศึกษา
3.3 และต้องมีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่คุรุสภาออกให้ก่อนวันที่คุรุสภากำหนด โดยรายชื่อโรงเรียนที่ระบุในใบอนุญาตต้องตรงกับโรงเรียน ที่ปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบัน
การรับสมัคร
สมัครผ่านระบบรับสมัคร https://apply.plu.ac.th เท่านั้น

ปริญญาโท

คุณสมบัติ

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาที่ประสงค์จะสมัครเรียน
2. หรือเป็นผู้สมเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องในสาขาที่จะสมัครเรียน
3. หากเป็นเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีอื่นๆ กรุณาติดต่อเพื่อขอคำปรึกษาที่ 055303411 ต่อ 1212

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครจำนวน 2 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครจำนวน 2 ชุด
4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 ชุด
5. หากไม่สามารถแสดงฉบับสมบูรณ์ได้ในวันที่สมัครให้นำฉบับสมบูรณ์มาส่งได้หลังจากเปิดเทอม
6. สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิจำนวน 2 ชุด
7. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 4 รูปโดยเขียนชื่อด้วยตัวบรรจงไว้ด้านหลังทุกรูป

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)
 2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(คณะรัฐประศาสนศาสตร์)
 3. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์)**

**ยังไม่เปิดรับนักศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยพิษณุโลกเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563

Read more

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561

Read more

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก และห้องสอบ ป.บัณฑิต2563

Read more

ประกาศ เรื่องการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประกาศนียบัตรบัณฑิต2563(ใหม่covid-19)

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2563

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลก เรื่อง การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

เอกสารแนบ โดยให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วส่งไปรษณีย ...
Read more